Algemene voorwaarden

Op leveringen van diensten van sprekers, dagvoorzitters, presentatoren en evenementen zijn de algemene voorwaarden van Het Sprekersbureau van toepassi

ALGEMENE VOORWAARDEN HET SPREKERSBUREAU

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Bureau: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden en de rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid Triple Blue handelend onder de naam Het SprekerBureau, statutair gevestigd te Dronten en kantoorhoudend in Dronten aan De Dieze 34.
  • Opdrachtgever: degene (natuurlijke- of rechtspersoon) met wie het Bureau één of meerdere overeenkomsten is aangegaan voor het door één of meerdere experts leveren van een artistieke prestaties, zoals omschreven in de overeenkomst, waaronder maar niet beperkt het verzorgen van een uitvoering en/of optreden.
  • Expert: de uitvoerende kunstenaar(s); specifiek de spreker, dagvoorzitter, presentator, cabaretier en/of artiest, die zich ten opzichte van het Bureau heeft verbonden zodat het Bureau voor hem bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten met derden ter verzorging van één of meerdere Uitvoeringen. Expert is tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.
  • Evenement: een evenement/bijeenkomst/congres/symposium waar de Uitvoering onderdeel van uitmaakt.
  • Uitvoering: de artistieke prestatie van de Expert.
  • Overeenkomst: een overeenkomst die tussen het Bureau en Opdrachtgever wordt gesloten naar aanleiding van een door de Opdrachtgever verstrekte opdracht voor het leveren van een (artistieke) prestatie zoals hierboven bedoeld, inclusief de bijlagen en inclusief de eventueel na de totstandkoming overeengekomen wijziging(en), bijlagen en het overeengekomen meer- en/of minderwerk.
  • Partijen: Opdrachtgever en het Bureau tezamen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en leveringen van diensten (of producten) en de totstandkoming, namens het Bureau.
2.2 Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en goedgekeurd door het Bureau en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst tussen Partijen.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever of van derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Een enkele verwijzing van Opdrachtgever naar de eigen algemene (inkoop) voorwaarden of bepalingen als dan niet via een standaardclausule op haar briefpapier en/of e-mailhandtekening met als strekking de exclusieve werking van de eigen algemene voorwaarden is voor de aanvaarding daarvan door het Bureau onvoldoende.

Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes
3.1 Aanbiedingen en offertes van Het Sprekersbureau zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2 Een aanbod of offerte is maximaal 7 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of offerte staat vermeld.
3.3 Als de Opdrachtgever een aanbieding of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbieding of de offerte.
3.4 Het Bureau kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.5 De aanbieding bevat volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Opdrachtgever mogelijk te maken.
3.6 Alle prijzen en tarieven die het Bureau hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief eventuele overige kosten zoals parkeer-, reis- en verblijfkosten, kosten voorbespreking op locatie, facilitaire kosten, vergoedingen voor auteurs- en naburige rechten, royalty’s en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
3.7 De vermelde prijzen in offertes en aanbiedingen zijn indicatief. Als tussen Opdrachtgever en het Bureau een overeenkomst tot stand is gekomen, zijn de prijzen voor partijen bindend.
3.8 Alle prijzen die het Bureau hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan het Bureau te allen tijde wijzigen.

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 Alle door het Bureau gedane offertes en aanbiedingen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn geheel vrijblijvend en kunnen, zolang er geen Overeenkomst tot stand is gekomen, door het Bureau te allen tijde worden gewijzigd of ingetrokken, zonder dat het Bureau enige (schade)vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd is.
4.2 Offertes en aanbiedingen van het Bureau zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat zij alle essentiële informatie voor opstellen, de uitvoering en afronding van de Overeenkomst tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan het Bureau, bij gebreke waarvan het Bureau nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de (gebrekkige) uitvoering van de Overeenkomst vanwege gebreken in de door Opdrachtgever verstrekte informatie.
4.3 Indien de in artikel (3.)2 bedoelde gegevens, inlichtingen en bescheiden niet volledig of correct door Opdrachtgever blijken te zijn verschaft, zal Opdrachtgever zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en zal het Bureau gerechtigd zijn om - naar eigen keuze - de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of de levering van de diensten onmiddellijk te beëindigen of op te schorten, steeds onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om de overeengekomen vergoeding volledig aan het Bureau te voldoen.
4.4 Een Overeenkomst komt in beginsel eerst tot stand nadat Opdrachtgever en het Bureau de Overeenkomst hebben ondertekend of Opdrachtgever de schriftelijke offerte, aanbieding of opdrachtbevestiging van het Bureau heeft ondertekend en aan het Bureau ter hand heeft gesteld.
4.5 Mondelinge aanvaarding van de Opdrachtgever verbindt Het Sprekersbureau slechts, nadat de Opdrachtgever deze schriftelijke (of elektronisch) heeft bevestigd.
4.6 Als een schriftelijke Overeenkomst of opdrachtbevestiging achterwege is gebleven, wordt de Overeenkomst desalniettemin geacht tot stand te zijn gekomen indien het Bureau reeds met de uitvoering van de Opdracht is begonnen, voor zover dit begin van de uitvoering voortvloeit uit afspraken of uitlatingen van of namens Opdrachtgever waarop het Bureau in redelijkheid kon en mocht vertrouwen.
4.7 Afspraken tussen het Bureau en de contactpersoon of vertegenwoordiger van Opdrachtgever binden Opdrachtgever. Is bij feitelijke uitvoering van de Opdracht geen contactpersoon of vertegenwoordiger van Opdrachtgever aanwezig, dan wordt het Bureau geacht - voor zover noodzakelijk - met instemming van Opdrachtgever als contactpersoon of vertegenwoordiger van Opdrachtgever op te treden en is zij dientengevolge bevoegd wijzigingen in de uitvoering aan te brengen, onder gehoudenheid van Opdrachtgever de aan deze wijzigingen verbonden kosten aan het Bureau te vergoeden.

Artikel 5 - Rechten en verplichtingen met betrekking tot de Expert
5.1 Opdrachtgever zal de informatie en documenten over het Evenement, zoals programma en tijden, tijdig (dat wil zeggen uiterlijk 14 dagen voor de uitvoering) verstrekken die het Bureau dan wel de Expert nodig heeft voor een correcte uitvoering van de opdracht. Als door de Opdrachtgever wijzigingen zijn aangebracht in de planning, dan anders overeengekomen en op invloed kunnen zijn op de uitvoering, zal de Opdrachtgever het Bureau daarvan direct op de hoogte brengen. Partijen zullen in overleg treden over een eventuele mogelijkheid de planning aan te passen.
5.2 De Opdrachtgever dient zorg te dragen voor het ter beschikking stellen van facilitaire zaken zodat de Expert het maximale uit de uitvoering kan halen. De opdrachtgever garandeert dat deze facilitaire zaken voldoen aan professionele kwaliteit en tijdig zijn opgesteld. Onder facilitaire zaken wordt onder meer verstaan laptop, geluidsapparatuur, microfoon (reversmicrofoon of headset), audiovisuele zaken (audiokabel pc of Apple), scherm, beamer, katheder, licht en een podium.
5.3 Indien de Expert zelf andere of aanvullende algemene voorwaarden hanteert, dan zijn deze automatisch van toepassing.
5.4 Vanaf de aankomst tot en met het vertrek van de Expert op de dag van uitvoering, dient er namens Opdrachtgever een contactpersoon aanwezig te zijn die volledig op de hoogte is van alle (met de uitvoering samenhangende) zaken.
5.5 Opdrachtgever verklaart met de presentaties van de Expert, alsmede de soort of aard van het gecontracteerde uitvoering volledig bekend te zijn, als ook te aanvaarden dat de inhoudelijke afstemming van de uitvoering en presentatie daarvan door de Expert wordt bepaald.
5.6 Opdrachtgever zal zorgdragen voor voldoende catering (lunch of diner) voor de Expert.
5.7 Opdrachtgever garandeert dat de uitvoering van Expert dat onderwerp is van de overeenkomst niet gesponsord zal worden of verbonden zal worden aan een product of organisatie zonder schriftelijke toestemming van het Bureau. Tevens geldt dat Opdrachtgever de Expert niet kan en zal verplichten tot welke promotionele uitvoering of interview dan ook, zonder voorafgaand overleg en schriftelijke toestemming van de Expert en het Bureau.
5.8 Opdrachtgever zorgt voor alle voor het organiseren van de uitvoering vereiste vergunningen en ontheffingen en garandeert dat de locatie waar de uitvoering plaatsvindt voldoet aan alle hierop betrekking hebbende wettelijke verplichtingen en daarmee gelijk te stellen voorschriften.

Artikel 6 - Uitvoering door derden
6.1 Het Bureau is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen bij de uitvoering van haar verplichtingen die voortkomen uit de overeenkomst tot opdracht. De inschakeling van derden vindt indien en voor zover mogelijk plaats in overleg met de opdrachtgever. Het Bureau is bevoegd de rechten en verplichtingen die voortkomen uit een overeenkomst met de Opdrachtgever over te dragen aan derde.
6.2 De Opdrachtgever vrijwaart het Bureau voor schadevergoedingsvorderingen van derden die verband houden met voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, inclusief de kosten van verweer tegen die vorderingen.
6.3 Rechten van de Opdrachtgever uit een Overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bureau.

Artikel 7 - Vergoeding, kosten, betalingstermijn en wijze van betaling
7.1 Alle vergoedingen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidsweg zijn of worden opgelegd en exclusief de aan rechtenorganisaties, zoals auteurs- en naburige rechten, royalty’s en andere heffingen, te betalen vergoedingen.
7.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door Opdrachtgever te geschieden uiterlijk 3 weken c.q. 21 kalenderdagen vóór de overeengekomen datum van Uitvoering van Expert, tenzij er een specifieke betaaldatum is opgenomen, uiterlijk op die betaaldatum.
7.3 Bij gebruik van PO-nummer of inkoopnummer dient deze direct na ondertekening van de Overeenkomst toegestuurd te worden.
7.4 Voornoemde betalingstermijn wordt beschouwd als een fatale termijn, waardoor Opdrachtgever indien zij niet binnen deze termijn voldoet van rechtswege – en aldus zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is vereist – in verzuim zal zijn en over het verschuldigde de wettelijke handelsrente conform artikel 6:119a BW aan het Bureau verschuldigd zal zijn.
7.5 Indien betaling in termijnen is overeengekomen, of betaling voor een bepaalde datum, wordt door niet-tijdige of niet-volledige betaling van een termijn de gehele overeengekomen vergoeding direct opeisbaar, zonder dat een ingebrekestelling is vereist.
7.6 Indien Opdrachtgever in verzuim is het verschuldigde te voldoen, zal het Bureau haar vordering uit handen geven en komen alle daarmee gemoeide kosten, zoals buitengerechtelijke kosten, gerechtelijke kosten en advocaatkosten, volledig voor rekening van Opdrachtgever.
7.7 Betaalt de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is het Bureau gerechtigd de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de Opdrachtgever in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
7.8 Kosten worden steeds overeengekomen op basis van de op het tijdstip van de Overeenkomst geldende prijzen. Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de Overeenkomst met Opdrachtgever en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst aan de kant van het Bureau prijsverhogingen - bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, valuta- en/ of koerswijzigingen, techniek en/of rechtenorganisaties - mochten voordoen, is het Bureau gerechtigd om deze verhoging in rekening te brengen bij Opdrachtgever. Indien voornoemde verhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de kosten, heeft ieder van de partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden.
7.9 Indien de Overeenkomst met meerdere Opdrachtgevers is gesloten, dan is ieder van de Opdrachtgevers jegens het Bureau hoofdelijk verbonden tot betaling van alle vergoedingen en kosten.
7.10 Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding zonder enige korting of verrekening te voldoen.
7.11 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van het Bureau daartoe aanleiding geeft, is het Bureau gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld aan het Bureau (aanvullende) zekerheid stelt in een door het Bureau te bepalen vorm en/of een (aanvullend) voorschot op de overeengekomen vergoeding betaalt.

Artikel 8 - Annulering of verplaatsing
8.1 Opdrachtgever is gerechtigd enkel schriftelijk en per e-mail te annuleren of te verplaatsen onder de voorwaarde dat het navolgende percentage van het voor volledige uitvoering van de afgesproken Overeenkomst door Opdrachtgever wordt vergoed:
- In geval van annulering of verplaatsing tot 21 dagen voor of op de eerste dag van uitvoeringsdatum, 100% van de overeengekomen vergoeding;
- In geval van annulering of verplaatsing in de periode liggend tussen 22 en 30 dagen voor de uitvoeringsdatum, 75% van de overeengekomen vergoeding;
- In geval van annulering of verplaatsing van 31 dagen of langer voor de uitvoeringsdatum, 50% van de overeengekomen vergoeding;
8.2 Ondanks het bepaalde in artikel (8.1 – bovenstaande) zal de Opdrachtgever altijd minimaal een bedrag dienen te vergoeden van 50% van de volledige opdrachtsom indien de Opdrachtgever de offerte getekend heeft geretourneerd of per e-mail heeft bevestigd dat hij akkoord is met de verstuurde offerte.
8.3 Indien op het moment van annulering of verplaatsing, de direct of indirecte schade en/of alle kosten van derden, de Expert en het Bureau hoger is dan de annuleringsvergoeding zoals opgenomen in artikel (7.1) dient de Opdrachtgever dit hogere bedrag aan het Bureau te vergoeden.

Artikel 9 - Reclame
9.1 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht onder art. 7:21 BW of enig ander mogelijk recht van de Opdrachtgever wegens niet-deugdelijke nakoming van het Bureau, is steeds dat de Opdrachtgever het Bureau schriftelijk in kennis stelt van de niet-deugdelijke nakoming uiterlijk binnen drie werkdagen na levering van hetgeen is overeengekomen door het Bureau.

Artikel 10 - Beëindiging van de overeenkomst
10.1 Het Bureau kan de Overeenkomst met Opdrachtgever, zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel - naar eigen keuze - de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien:
a. Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de Overeenkomst mocht voortvloeien;
b. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard en/of tot aanvraag daarvan wordt overgegaan;
c. Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt;
d. Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of overlijdt;
e. de rechtspersoon van Opdrachtgever wordt ontbonden of de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd.
10.2 Bedragen die het Bureau voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding c.q. (geheel of gedeeltelijke) beëindiging direct opeisbaar.
10.3 De verplichting tot betaling van de overeengekomen vergoeding blijft ook tijdens een opschorting bestaan. Indien het Bureau na opschorting weer tot levering zal overgaan, zullen de hiermee gepaard gaande kosten in rekening worden gebracht bij de Opdrachtgever.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid
11.1 Het Bureau is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, en door welke oorzaak dan ook ontstaan in verband met uitvoering van de Overeenkomst tussen Partijen, uitgezonderd in het geval van opzet of grove schuld van het Bureau.
11.2 Het bepaalde in artikel 11.1 hierboven betekent onder meer dat Het Bureau nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade, daaronder, maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, bijkomende schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
11.3 Indien opdrachtgever handelt in strijd met deze algemene voorwaarden of de specifieke bepalingen van de uitvoering door Expert, heeft het Bureau recht diens verplichtingen uit de overeenkomst op te shorten. In geval de Opdrachtgever in gebreke blijft aan deze algemene voorwaarden of de specifieke bepaling van de uitvoering te voldoen en de Uitvoering als gevolg van deze tekortkoming niet binnen 1 uur na het overeengekomen tijdstip kan aanvangen, is het Bureau gerechtigd de Uitvoering geen doorgang te laten vinden zonder dat opdrachtgever daarmee ontheven wordt van zijn verplichting het voor de Uitvoering overeengekomen vergoeding te betalen.

Artikel 12 - Overmacht en onvoorziene omstandigheden
12.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van het Bureau in de nakoming van enige verplichtingen ten aanzien van de Opdrachtgever niet aan het Bureau kan worden toegerekend in een van de wil van het Bureau onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van het Bureau kan worden verlangd.
12.2 Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden -doch niet uitsluitend- gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
12.3 Indien zich een overmacht situtatie voordoet waardoor het Bureau 1 of meerdere verplichtingen naar de Opdrachtgever niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat het Bureau er weer aan kan voldoen.
12.4 Het Bureau is in een overmacht situatie geen enkele (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.
12.5 Het Bureau heeft het recht om de uitvoering te annuleren, hetzij in overleg met Opdrachtgever de uitvoering en/of evenement naar een andere datum te verplaatsen indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden waardoor de Expert verhinderd is. Partijen zullen in overleg treden om tot een oplossing te komen, waarbij het Bureau er alles aan zal doen binnen de maximale mogelijkheid en binnen alle redelijkheid, om een vervanger en zo gelijkwaardig mogelijke Expert de uitvoering te laten verzorgen in welk geval ook een prijsaanpassing besproken zal worden.
12.6 Onder onvoorziene omstandigheden wordt verstaan een noodgeval, ziekte, een belangrijke beroepsmatige verantwoordelijkheid zoals verplichtingen die voortkomen uit contracten m.b.t. radio- en televisiewerkzaamheden, theater- muziek of cabaretoptreden, deelname aan verslaggeving van belangrijke gebeurtenissen of sportwedstrijden, of andere zwaarwegende redenen in de persoonlijke sfeer die de uitvoering onmogelijk maken, dan zal het Bureau:
- In overleg met de Opdrachtgever de uitvoering verplaatsen naar een andere datum;
- Indien mogelijk: in overleg met de Opdrachtgever voor een vervanger(st)er zorgdragen, waarbij de eventuele meer- of minderprijs met de Opdrachtgever vooraf zal worden overlegd, of;
- Indien het Bureau en de Opdrachtgever geen overeenstemming bereiken, zal de overeenkomst beëindigen onder restitutie van eventueel betaalde voorschotten.
12.7 Indien de Expert te laat op het evenement arriveert en alsnog de uitvoering geeft is volledige betaling van overeengekomen vergoeding van toepassing.
12.8 Indien de Expert niet binnen 1 uur na overeengekomen tijdstip kan aanvangen, is het Bureau gerechtigd de uitvoering geen doorgang te laten vinden zonder dat de Opdrachtgever daarmee ontheven wordt van zijn verplichting tot betaling van de overeengekomen vergoeding.
12.9 Indien de Opdrachtgever schade lijdt ten gevolge van een onvoorziene omstandigheid of het niet of niet tijdig aanwezig zijn van Expert, is het Bureau en Expert jegens de Opdrachtgever in dat geval niet schadeplichtig (en aansprakelijk).

Artikel 13 - Informatieverstrekking door de opdrachtgever
13.1 De Opdrachtgever stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de juiste uitvoering van de overeenkomst tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze beschikbaar aan de Expert via het Bureau.
13.2 De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
13.3 Indien en voor zover de Opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Het Sprekersbureau de betreffende bescheiden.
13.4 Stelt de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Het Sprekersbureau redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 14 - Intellectuele eigendom
14.1 Alle presentaties, ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, foto’s, video’s, modellen, berekeningen en beschrijvingen en dergelijke blijven eigendom van de Expert en de Opdrachtgever verbindt zich deze niet te verveelvoudigen, exploiteren of aan derden openbaar te maken, dan wel te gebruiken voor enig ander doel dan waartoe deze zijn verstrekt, zulks ongeacht of te dezer zake door de Opdrachtgever aan de Expert en/of het Bureau een vergoeding is voldaan voor uitvoering.

Artikel 15 - Beeld en geluidsopnamen
15.1 Het is Opdrachtgever en/of derden niet toegestaan foto-, film- of geluidsopnames te maken van de uitvoering van de Expert. Opdrachtgever zal door adequate maatregelen ervoor zorgdragen, dat ook het publiek en (andere) opdrachtnemers van Opdrachtgever geen foto-, film- of geluidsopnames van de uitvoering van de Expert zal maken.
15.2 Indien er pers en of media aanwezig dient vooraf toestemming te worden gevraagd aan de Opdrachtgever en Expert.
15.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om naam en/of beeltenis te gebruiken van Expert in publicitaire uitingen via welk medium dan ook, met uitzondering van gerichte mailings en/of uitnodigingen voor de Bijeenkomst zelf.
15.4 Indien de Opdrachtgever in strijd handelt met bepaling hetgeen beschreven in artikel 4 is er een direct opeisbare boete verschuldigd van het betaalde bedrag aan de Expert, maar ten minste € 2.000,- (zegge: tweeduizend euro) per uitvoering, onverminderd het recht van het Bureau en Expert op nakoming en/of volledige schadevergoeding.

Artikel 16 - Relatiebeding
16.1 Het is de Opdrachtgever gedurende een periode van 12 maanden na de datum van Uitvoering niet toegestaan om op enigerlei wijze rechtsreeks zaken te doen met de Expert, dan wel daarbij betrokken te zijn, anders dan met tussenkomst van het Bureau.
16.2 Indien er een Uitvoering plaatsvindt van hetgeen beschreven in bovenstaand (artikel 16.1) is er een direct opeisbare boete verschuldigd van het betaalde bedrag aan de Expert, maar ten minste € 2.500,- (zegge: Vijfentwintighonderd euro) per Uitvoering, onverminderd het recht van het Bureau nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17 - Vervaltermijn
17.1 Elk recht van de Opdrachtgever op schadevergoeding van het Bureau vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit en kan niet worden gestuit.

Artikel 18 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
18.1 Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
18.2 Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat het Bureau bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 19 - Geschillen en toepasselijk recht
19.1 Op iedere overeenkomst tussen het Bureau en Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
19.2 Alle geschillen die naar aanleiding van deze Overeenkomst kunnen optreden, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar het Bureau gevestigd is.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Sprekersbureau is het op geen enkele wijze toegestaan om bepaling uit de Algemene voorwaarden over te nemen, te verveelvoudigen of openbaar maken.
© Het Sprekersbureau | Alle rechten voorbehouden

BIJLAGE ELEKTRONISCH DATAVERKEER HET SPREKERSBUREAU

Deze bijlage maakt integraal onderdeel uit van de toepasselijke Algemene Voorwaarden van Het Bureau. Naast de in de Algemene Voorwaarden gebruikte begripsbepalingen, wordt in deze bijlage onder ‘Elektronisch dataverkeer’ verstaan: het verzenden of ontvangen van informatie en verklaringen via alle elektronische communicatiemiddelen, bijvoorbeeld e-mail FTP (File Transfer Protocol) of interactieve internetpagina’s.

Artikel 1. Totstandkoming overeenkomst
1.1 Partijen komen overeen dat via elektronisch dataverkeer tot stand gekomen overeenkomsten tussen partijen bindend zijn en dat via elektronisch dataverkeer verzonden informatie in een eventuele gerechtelijke procedure dwingende bewijskracht heeft ter zake van de tussen partijen bestaande afspraken, tot op tegenbewijs, van de partij, die zich erop beroept dat het bewijs niet betrouwbaar is.
1.2 In geval van een conflict aangaande de inhoud, vorm of verzend/ontvangsttijdstip van door partijen verzonden elektronische berichten, of van de door hen via een website ingegeven of achtergelaten informatie en de inhoud, vorm of verzend/ontvangsttijdstip van het door Het Bureau ontvangen bericht of van via de site ontvangen informatie, zal relevante informatie zoals vastgelegd in de administratie en/of de elektronische databases van Het Bureau als dwingend bewijs gelden in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs van de partij die zich erop beroept dat het bewijs niet betrouwbaar is.
1.3 De overeenkomst met betrekking tot de desbetreffende opdracht tussen de Opdrachtgever en Het Bureau komt tot stand wanneer de Opdrachtgever langs de elektronische weg het bewijs van ontvangst van akkoordverklaring van Het Bureau heeft ontvangen.

Artikel 2. E-mailberichten
2.1 Een overeenkomst met betrekking tot een Opdracht per e-mailbericht kan in het kader van deze Algemene Voorwaarden gelijk worden gesteld met een schriftelijke opdracht of overeenkomst.
2.2 Bij een geschil over het wel of niet ontvangen of verzonden zijn van e-mailberichten zullen de logfilegegevens van Het Bureau dwingend bewijs opleveren.
2.3 E-mailberichten worden geacht te zijn ontvangen indien zij voor de andere partij toegankelijk zijn, waaronder in ieder geval wordt begrepen het moment dat zij de mailbox van de ontvangende partij hebben bereikt.

Artikel 3. Materialen en digitale informatie
Alle materialen en digitale informatie die betrekking hebben op de Opdracht en die in het kader daarvan aan Het Bureau ter beschikking worden gesteld door de Opdrachtgever, zullen op eerste aanvraag van de Opdrachtgever aan deze worden overgedragen, voor zover niet anders werd overeengekomen, doch slechts nadat de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Het Bureau zal hebben voldaan. De kosten voor de daartoe benodigde gegevensdragers komen voor rekening van Opdrachtgever. Alle materialen en digitale informatie die door Het Bureau ter beschikking worden gesteld aan de Opdrachtgever zullen op eerste verzoek door de Opdrachtgever aan Het Bureau worden overgedragen, voor zover niet anders werd overeengekomen.

Artikel 4. Gegevens en bestanden
4.1 Dit artikel is van toepassing op de website(s) van Het Bureau op alle diensten die via deze website(s) worden aangeboden.
4.2 Het Bureau behandelt de gegevens van de Opdrachtgever strikt vertrouwelijk. Deze worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij Het Bureau daartoe wettelijk verplicht is, of als dit voor levering van de diensten noodzakelijk is. Het Bureau voldoet aan de toepasselijke privacyregelingen.
4.3 Als de Opdrachtgever gegevens aan Het Bureau verstrekt, dan worden deze gegevens in een bestand vastgelegd. Indien de Opdrachtgever een bestelling doet via de website(s) van Het Bureau registreert Het Bureau die bestellingen op naam. De gegevens van de Opdrachtgever worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dat noodzakelijk is om de bestelling van de Opdrachtgever uit te voeren.

Artikel 5. Intellectueel eigendom
5.1 Als de Opdrachtgever aan Het Bureau een bericht stuurt, bijvoorbeeld om dat via de website(s) van Het Bureau te publiceren, geeft de Opdrachtgever Het Bureau daarmee het recht dat bericht (inclusief de door de Opdrachtgever opgegeven naam) openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken zonder dat daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd is.
5.2 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website(s) van Het Bureau, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Het Bureau en/of bij diegene van wie Het Bureau een licentie verkregen heeft. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder de toestemming van Het Bureau op de van Het Bureau website(s) vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

Artikel 6. Veiligheid
6.1 Gegevens die de Opdrachtgever verstrekt aan Het Bureau, ter zake bankrekeningnummers, c.q. creditcards worden via een beveiligd protocol verstuurd.
6.2 Het Bureau laat dagelijks een virus check uitvoeren, om zoveel mogelijk te waarborgen dat Het Bureau website(s) virusvrij is en blijft. Het Bureau kan echter de virusvrijheid van de website(s) niet garanderen.

Artikel 7. Informatie via Het Bureau website(s)
7.1 Informatie die de Opdrachtgever op de website(s) van Het Bureau aantreft is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Het Bureau kan echter niet garanderen dat de informatie op de website(s) te allen tijde volledig en juist is. De Opdrachtgever is als gebruiker zelfverantwoordelijk voor zijn beslissingen en daarmee samenhangende acties op basis van de informatie.
7.2 Informatie op de website(s) van Het Bureau wordt van tijd tot tijd aangepast. Dat geldt ook voor de algemene voorwaarden en voorwaarden die van toepassing zijn op andere services die via de site worden aangeboden. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra deze op de website(s) worden vermeld.
7.3 Indien de Opdrachtgever fouten op de website(s) van Het Bureau aantreft, stelt Het Bureau het zeer op prijs indien de Opdrachtgever dat zo spoedig mogelijk meldt aan Het Bureau.
7.4 De website(s) van Het Bureau bevat(ten) mogelijk links naar websites van derden. Het Bureau selecteert de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Het Bureau kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

Artikel 8. Prijzen, aanbiedingen en acties
8.1 De meeste aanbiedingen van Het Bureau die op de website(s) van Het Bureau staan vermeld, zijn verkrijgbaar bij Het Bureau. 8.2 Het Bureau behoudt zich het recht voor om actievoorwaarden tussentijds aan te passen en aanbiedingen in te trekken.
8.3 Alle op de website(s) van Het Bureau vermelde informatie, aanbiedingen, acties en prijzen zijn onder voorbehoud van onder andere druk- en spelfouten en kunnen nimmer tot aansprakelijkheid van Het Bureau leiden. Gebruikers van deze website(s) vrijwaren Het Bureau voor iedere aanspraak ter zake.

Contact met Het Sprekersbureau

Chatten

Click to Chat

Bellen

085 130 2248

Whatsapp

06 1284 5626